ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,126 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,047 5.47
เตี้ย  645 3.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,636 8.55
ผอมและเตี้ย  524 2.74
อ้วนและเตี้ย  530 2.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,744 77.09 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $