ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,394 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,163 6.00
เตี้ย  667 3.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,687 8.70
ผอมและเตี้ย  511 2.63
อ้วนและเตี้ย  549 2.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,817 76.40 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $