ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,149 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,155 6.03
เตี้ย  661 3.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,660 8.67
ผอมและเตี้ย  511 2.67
อ้วนและเตี้ย  547 2.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,615 76.32 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $