ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,297 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,387 7.19
เตี้ย  770 3.99
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,747 9.05
ผอมและเตี้ย  622 3.22
อ้วนและเตี้ย  550 2.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,221 73.70 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $