ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,554 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,401 7.16
เตี้ย  782 4.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,775 9.08
ผอมและเตี้ย  623 3.19
อ้วนและเตี้ย  552 2.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,421 73.75 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $