ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,981 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,282 6.75
เตี้ย  735 3.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,661 8.75
ผอมและเตี้ย  633 3.33
อ้วนและเตี้ย  552 2.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,118 74.38 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $