ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  19,453 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,159 5.96
เตี้ย  576 2.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,783 9.17
ผอมและเตี้ย  525 2.70
อ้วนและเตี้ย  477 2.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,933 76.76 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $