ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,081 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,619 8.06
เตี้ย  772 3.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,763 8.78
ผอมและเตี้ย  760 3.78
อ้วนและเตี้ย  529 2.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,638 72.89 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $