ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,551 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,064 4.94
เตี้ย  710 3.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,824 8.46
ผอมและเตี้ย  393 1.82
อ้วนและเตี้ย  248 1.15
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,312 80.33 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $