ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,356 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,198 5.61
เตี้ย  817 3.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,884 8.82
ผอมและเตี้ย  490 2.29
อ้วนและเตี้ย  394 1.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,573 77.60 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $