ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  21,672 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,389 6.41
เตี้ย  926 4.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,821 8.40
ผอมและเตี้ย  412 1.90
อ้วนและเตี้ย  515 2.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,609 76.64 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $