ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  21,927 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,329 6.06
เตี้ย  868 3.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,802 8.22
ผอมและเตี้ย  770 3.51
อ้วนและเตี้ย  676 3.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,482 75.17 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $