ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  20,310 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,157 5.70
เตี้ย  725 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,076 10.22
ผอมและเตี้ย  590 2.90
อ้วนและเตี้ย  426 2.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,336 75.51 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $