ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,368 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,217 9.91
เตี้ย  1,194 5.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,091 9.35
ผอมและเตี้ย  767 3.43
อ้วนและเตี้ย  753 3.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,346 68.61 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $