ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,541 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,162 5.95
เตี้ย  576 2.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,428 12.43
ผอมและเตี้ย  624 3.19
อ้วนและเตี้ย  818 4.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,933 71.30 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $