ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,207 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,080 5.34
เตี้ย  784 3.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,250 11.13
ผอมและเตี้ย  600 2.97
อ้วนและเตี้ย  721 3.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,772 73.10 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $