ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  20,149 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,207 5.99
เตี้ย  714 3.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,908 9.47
ผอมและเตี้ย  768 3.81
อ้วนและเตี้ย  731 3.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,821 73.56 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $