ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  4,151 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  270 6.50
เตี้ย  159 3.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  422 10.17
ผอมและเตี้ย  87 2.10
อ้วนและเตี้ย  94 2.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  3,119 75.14 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $