ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  19,655 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  992 5.05
เตี้ย  634 3.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,944 9.89
ผอมและเตี้ย  694 3.53
อ้วนและเตี้ย  966 4.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,425 73.39 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $