ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  18,783 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  950 5.06
เตี้ย  947 5.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,236 11.90
ผอมและเตี้ย  519 2.76
อ้วนและเตี้ย  746 3.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,385 71.26 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $