ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,904 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,273 6.09
เตี้ย  873 4.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,315 11.07
ผอมและเตี้ย  848 4.06
อ้วนและเตี้ย  1,145 5.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,450 69.13 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $