ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,364 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  581 4.04
เตี้ย  387 2.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,260 8.77
ผอมและเตี้ย  277 1.93
อ้วนและเตี้ย  268 1.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,591 80.69 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $