ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,306 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  730 5.10
เตี้ย  489 3.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,377 9.63
ผอมและเตี้ย  401 2.80
อ้วนและเตี้ย  408 2.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,901 76.20 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $