ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  14,307 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  861 6.02
เตี้ย  518 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,400 9.79
ผอมและเตี้ย  342 2.39
อ้วนและเตี้ย  444 3.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,742 75.08 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $