ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  14,658 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  700 4.78
เตี้ย  486 3.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,272 8.68
ผอมและเตี้ย  449 3.06
อ้วนและเตี้ย  476 3.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,275 76.92 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $