ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  13,479 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  666 4.94
เตี้ย  447 3.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,451 10.76
ผอมและเตี้ย  288 2.14
อ้วนและเตี้ย  426 3.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,201 75.68 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $