ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  14,636 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  836 5.71
เตี้ย  554 3.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,280 8.75
ผอมและเตี้ย  426 2.91
อ้วนและเตี้ย  402 2.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,138 76.10 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $