ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  11,929 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  562 4.71
เตี้ย  526 4.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  759 6.36
ผอมและเตี้ย  216 1.81
อ้วนและเตี้ย  159 1.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,707 81.37 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $