ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  12,113 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  696 5.75
เตี้ย  636 5.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  984 8.12
ผอมและเตี้ย  260 2.15
อ้วนและเตี้ย  172 1.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,365 77.31 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $