ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  11,880 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  852 7.17
เตี้ย  1,021 8.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  926 7.79
ผอมและเตี้ย  363 3.06
อ้วนและเตี้ย  209 1.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,509 71.62 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $