ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  12,083 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  875 7.24
เตี้ย  1,039 8.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  934 7.73
ผอมและเตี้ย  259 2.14
อ้วนและเตี้ย  215 1.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,761 72.51 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $