ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  11,964 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  585 4.89
เตี้ย  424 3.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  564 4.71
ผอมและเตี้ย  191 1.60
อ้วนและเตี้ย  89 0.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,111 84.51 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $