ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  6,145 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  248 4.04
เตี้ย  352 5.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  412 6.70
ผอมและเตี้ย  59 0.96
อ้วนและเตี้ย  10 0.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,064 82.41 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $