ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  11,880 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,385 11.66
เตี้ย  892 7.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  949 7.99
ผอมและเตี้ย  432 3.64
อ้วนและเตี้ย  227 1.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,995 67.30 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $