ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  11,901 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  595 5.00
เตี้ย  541 4.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  881 7.40
ผอมและเตี้ย  250 2.10
อ้วนและเตี้ย  176 1.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,458 79.47 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $