ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  11,907 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  692 5.81
เตี้ย  702 5.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  888 7.46
ผอมและเตี้ย  308 2.59
อ้วนและเตี้ย  193 1.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,124 76.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $