ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  11,484 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  668 5.82
เตี้ย  656 5.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  865 7.53
ผอมและเตี้ย  304 2.65
อ้วนและเตี้ย  191 1.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,800 76.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $