ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  11,958 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  810 6.77
เตี้ย  699 5.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  776 6.49
ผอมและเตี้ย  341 2.85
อ้วนและเตี้ย  324 2.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,008 75.33 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $