ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  11,973 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  811 6.77
เตี้ย  699 5.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  776 6.48
ผอมและเตี้ย  480 4.01
อ้วนและเตี้ย  324 2.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,883 74.19 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $