ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  9,395 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  653 6.95
เตี้ย  613 6.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  605 6.44
ผอมและเตี้ย  433 4.61
อ้วนและเตี้ย  276 2.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,815 72.54 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $