ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  11,638 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  948 8.15
เตี้ย  811 6.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  918 7.89
ผอมและเตี้ย  494 4.24
อ้วนและเตี้ย  322 2.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,145 69.99 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $