ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  11,811 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  579 4.90
เตี้ย  542 4.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  897 7.59
ผอมและเตี้ย  233 1.97
อ้วนและเตี้ย  153 1.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,407 79.65 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $