ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  12,190 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,379 11.31
เตี้ย  957 7.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  804 6.60
ผอมและเตี้ย  498 4.09
อ้วนและเตี้ย  337 2.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,215 67.39 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $