ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  13,361 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  598 4.48
เตี้ย  546 4.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,310 9.80
ผอมและเตี้ย  245 1.83
อ้วนและเตี้ย  156 1.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,506 78.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $