ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  13,323 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  650 4.88
เตี้ย  621 4.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,336 10.03
ผอมและเตี้ย  316 2.37
อ้วนและเตี้ย  258 1.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,142 76.12 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $