ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  13,412 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  653 4.87
เตี้ย  623 4.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,344 10.02
ผอมและเตี้ย  317 2.36
อ้วนและเตี้ย  258 1.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,217 76.18 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $