ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  13,299 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  888 6.68
เตี้ย  761 5.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,352 10.17
ผอมและเตี้ย  425 3.20
อ้วนและเตี้ย  252 1.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,621 72.34 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $