ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  13,038 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  660 5.06
เตี้ย  540 4.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,009 7.74
ผอมและเตี้ย  276 2.12
อ้วนและเตี้ย  258 1.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,295 78.96 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $