ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  13,537 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  644 4.76
เตี้ย  529 3.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,285 9.49
ผอมและเตี้ย  251 1.85
อ้วนและเตี้ย  208 1.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,620 78.45 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $