ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  12,953 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  776 5.99
เตี้ย  604 4.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,258 9.71
ผอมและเตี้ย  548 4.23
อ้วนและเตี้ย  456 3.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,311 71.88 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $