ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  33,810 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,370 4.05
เตี้ย  1,836 5.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,447 7.24
ผอมและเตี้ย  918 2.72
อ้วนและเตี้ย  884 2.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,355 77.95 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $