ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  34,182 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,240 6.55
เตี้ย  2,436 7.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,592 7.58
ผอมและเตี้ย  1,200 3.51
อ้วนและเตี้ย  911 2.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,803 72.56 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $