ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  33,147 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,583 4.78
เตี้ย  1,904 5.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,076 6.26
ผอมและเตี้ย  1,473 4.44
อ้วนและเตี้ย  955 2.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,156 75.89 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $