ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  34,322 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,649 4.80
เตี้ย  1,634 4.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,432 7.09
ผอมและเตี้ย  911 2.65
อ้วนและเตี้ย  765 2.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,931 78.47 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $