ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  33,927 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,249 6.63
เตี้ย  2,649 7.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,403 7.08
ผอมและเตี้ย  1,564 4.61
อ้วนและเตี้ย  1,187 3.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,875 70.37 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $