ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,088 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,148 6.01
เตี้ย  915 4.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,723 9.03
ผอมและเตี้ย  664 3.48
อ้วนและเตี้ย  881 4.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,757 72.07 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $