ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,300 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,154 5.98
เตี้ย  923 4.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,759 9.11
ผอมและเตี้ย  671 3.48
อ้วนและเตี้ย  895 4.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,898 72.01 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $