ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,348 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,100 5.69
เตี้ย  1,038 5.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,812 9.37
ผอมและเตี้ย  753 3.89
อ้วนและเตี้ย  774 4.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,871 71.69 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $