ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,263 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,275 6.62
เตี้ย  1,168 6.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,041 10.60
ผอมและเตี้ย  855 4.44
อ้วนและเตี้ย  883 4.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,041 67.70 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $