ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,686 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,309 6.65
เตี้ย  1,190 6.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,079 10.56
ผอมและเตี้ย  877 4.45
อ้วนและเตี้ย  897 4.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,334 67.73 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $